Oerol 2002

Poster Oerol 2002 'Eilandrijk - Sò fest op dyn sân' (reproductie als ansichtkaart). Logo: Dirk Bakker ~ Ontwerp: Dirk Bakker, Leo Creemers ~ Fotografie: Anne Zorgdrager ~ Druk: Rob Stolk BV.
Logo Oerol 2002
Schetsen Oerol 2002
Logo Oerol 2002 (concept)
Oerobonnen